مامای خصوصی
مامای خصوصی همان مامای همراه است با این تفاوت که عمل زایمان را نیز خود انجام می دهد. اگر باردار هستید و می خواهید از ابتدای بارداری تا انتها از لحاظ روحی روانی ، غربالگری، مشاوره و حتی خود زایمان یک ماما در شهر خودتان به شما کمک کنند این کار را یک مامای خصوصی برای شما انجام می دهد پس برای رزرومامای خصوص کلیک کنید.
زمانی که بخواهید برای همراهی در دوران بارداری شخصی را به عنوان مشاور با تجربه کنار خود داشته باشید می توانید استخدام ماما را به منزله داشتن مامای خصوصی به صورت پاره وقت ببینید

x